Erkenning

Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent je vader van een kind, maar zijn jullie niet getrouwd of hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan wordt je wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

De erkenning kun je doen tijdens de zwangerschap (bij voorkeur voor de 24e week van de zwangerschap) of bij de geboorteaangifte. Je stelt dan meteen de keuze voor de achternaam vast, als het om het eerste kind uit jullie relatie gaat. Jullie moeten persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand komen. Hiervoor kun je een afspraak maken bij burgerzaken. Voor het opmaken van een erkenningsakte moeten jullie je legitimatiebewijs laten zien.

Wordt jullie kind tijdens de zwangerschap erkend, dan krijgen jullie een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet vervolgens bij de geboorte-aangifte overlegd worden. Gebeurt de erkenning tijdens de geboorteaangifte dan moet de pas bevallen moeder mee. Wij ( als verloskundigen) zien dit liever niet. Bij erkenning pas na de geboorteaangifte, is er soms wijziging van de achternaam van het kind nodig.

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt u beiden automatisch het ouderlijke gezag over jullie kind. In alle andere gevallen krijgt enkel de moeder het gezag. Partner kan ook ouderlijk gezag krijgen na het indienen van een verzoek bij de griffier van het kantongerecht. Dit kan echter pas na de bevalling via rechtspraak.nl. Let op: als je je kind hebt erkend, heb je dus niet automatisch ouderlijk gezag. Bij de burgerlijke stand kun je hier meer informatie over krijgen.

Als u een kind erkent, heeft dit deze gevolgen:

  • U bent wettelijk gezien de ouder van het kind.
  • Er ontstaat tussen u en uw kind een juridische band (familierechtelijke betrekking).
  • U heeft na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.
  • U bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • U kiest (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind (vader, moeder of duomoeder). Als u later gaat trouwen, kunt u op dat moment de achternaam wijzigen.
  • Uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

 

Niet-Nederlandse vaders kunnen niet altijd erkennen. Dit is afhankelijk van het eigen (nationale) personen- en afstammingsrecht. In die gevallen zal eerst onderzocht moeten worden of u mag erkennen. Voor deze en andere uitzonderingen en nadere informatie kunt u terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Volgens de Nederlandse nationaliteitswet krijgt een kind van een buitenlandse moeder en een Nederlandse man (die niet gehuwd zijn) niet automatisch de Nederlandse nationaliteit door erkenning. Vindt de erkenning plaats bij of ná de geboorteaangifte, dan wordt het kind geen Nederlander.

Pas als het kind ná de erkenning 3 jaar onafgebroken door de moeder en de erkenner is opgevoed kan voor het kind een optieverklaring worden afgelegd.

Als het belangrijk is dat het kind de Nederlandse nationaliteit wel direct bij de geboorte heeft, adviseren wij de erkenning van het kind tijdens de zwangerschap te regelen (erkenning ongeboren vrucht). Het kind wordt dan geacht vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind: de familierechtelijke betrekking. U bent dan als ouder verplicht om uw kind te onderhouden. Uw kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. Als de erkenning plaatsvindt buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u nog geen ouderlijk gezag en bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. In dat geval moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Pas als u het ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren. En u kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van uw zoon of dochter. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

 

Wanneer is erkenning niet nodig

Als een vrouw en een man getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en samen een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dan wordt de duomoeder ook automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Kijk voor meer informatie bij www.rijksoverheid.nl onder Erkenning kind.